آيين‌نامه داخلي هيأت دو‌لت

‌ـ‌ در حال حاضر، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دو سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقسيم شده است.‌ـ‌ الف- تصويبنامه شماره 114247/ت 43505 هـ مصوب 3/6/1392 هيأت‌وزيران: كليه كارگروه‌ها، شوراها، كميسيون‌ها، ستادها و ساير عناوين مشابه (به‌استثناي كميسيون‌هاي دايمي دولت) كه تا تاريخ 27/‌5/‌1392 براساس مصوبات هيأت‌وزيران و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده و اختيارات هيأت‌وزيران نيز به آنها تفويض شده است، لغو مي‌گردند. ب- نامه شماره 33463/43505 مورخ 18/3/1394 دبير هيأت دولت: اعضاي محترم هيأت دولت‌، با سلام‌، پيرو ابلاغ تصويبنامه شماره 114247/ت 43505 هـ مورخ 7/6/1392 موضوع لغو كليه كارگروه‌ها، شوراها، كميسيون‌ها، ستادها و ساير عناوين مشابه (به استثناي كميسيون‌هاي دايمي دولت) كه بر اساس مصوبات هيأت‌وزيران و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده و اختيارات هيأت‌وزيران: نيز به آنها تفويض شده است‌، عبارت «ساير عناوين مشابه» از جمله شامل اشخاص حقيقي كه به آنها تفويض اختيار گرديده است، نيز مي‌شود. ‌ـ‌ به موجب نامه اصلاحي شماره 112596/49506 مورخ 3/6/1392 دبير هيأت دولت، عبارت «وزير نيرو» در اين بند، به ‌اشتباه تحرير نشده بود كه اصلاح گرديد.‌ـ‌ در حال حاضر، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور.ـ‌ در حال حاضر، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور.ـ‌ در حال حاضر، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور.ـ‌ در حال حاضر، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور.ـ‌ در حال حاضر، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور.‌ـ‌ در حال حاضر، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور. ‌ـ‌ تشكيل كميسيون خاصي براي بررسي و هماهنگي مسايل و مشكلات كلان‌شهر تهران و ساير كلان‌شهرها مصوب 30/11/1392(اصلاحي 4/5/1394): 1- براي بررسي و هماهنگي مسايل و مشكلات كلان‌شهر تهران و ساير كلان‌شهرها و در اجراي تبصره ماده (6) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت، كميسيون خاصي مركب از وزيران راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور، رييس سازمان حفاظت محيط زيست،‌ معاونان علمي و فنآوري و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور(*1) و با حضور و دعوت از استاندار تهران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار تهران تشكيل مي‌شود.(*2) 2- تصميمات كميسيون ياد شده در صورت لزوم براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت‌وزيران ارسال مي‌شود. *1- در حال حاضر، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور. *2- الف- بند (ب) تصويبنامه تعيين هدف و مأموريت، راهبردها و شرح وظايف كميسيون خاص امور كلان‌شهر تهران و ساير كلان‌شهرها مصوب 25/4/1393: استاندار، رييس شوراي شهر و شهردار ساير كلان‌شهرها (حسب مورد) با حق رأي در جلسات كميسيون اصلي (به تشخيص رييس كميسيون) و معاونين آنها در جلسات كميته فرعي (به تشخيص دبير كميسيون) حضور مي‌يابند. ب- به موجب بند 2 تصويبنامه اصلاحي 4/5/1394، رييس شوراي‌عالي استان‌ها با حق رأي به كميسيون مذكور اضافه شده است.‌ـ اصل 138 ق.ا.ج.ا.ا: علاو‌ه بر مواردي كه هيأت‌وزيران يا و‌زيري مأ‌مور تدو‌ين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأت‌وزيران حق دارد براي انجام و‌ظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به و‌ضع تصويبنامه و آيين‌نامه بپردازد. هر يك از و‌زيران نيز در حدو‌د و‌ظايف خويش و مصوبات هيأت‌وزيران حق و‌ضع آيين‌نامه و صدو‌ر بخشنامه را دارد و‌لي مفاد اين مقررات نبايد با متن و رو‌ح قوانين مخالف باشد. دو‌لت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به و‌ظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند و‌زير و‌اگذار نمايد. مصوبات اين‌كميسيون‌ها در محدو‌ده قوانين پس از تأ‌ييد رييس‌جمهور لازم‌الاجرا است. تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دو‌لت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آن‌ها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت‌وزيران بفرستد.‌ـ ‌ تبصره 3 سابق: در مواردي كه پيشنهاد دستگاه غير عضو كميسيون در جلسه كميسيون مطرح باشد، معاون دستگاه پيشنهاد دهنده با حق رأي، مجاز به شركت در جلسه مي‌باشد.‌ـ‌ تبصره 4 سابق: در جلسه كميسيون‌هاي دولت، بايد حداقل (4) نفر از اعضاي هيأت دولت شركت نمايند.- براي ملاحظه اين اصل به زيرنويس ماده 8 مراجعه شود.- براي ملاحظه اين اصل به زيرنويس ماده 8 مراجعه شود.-‌ اصل 127 ق.ا.ج.ا.ا: رييس‌جمهور مي‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرو‌رت با تصويب هيأت‌وزيران نماينده، يا نمايندگان و‌يژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موار

آيين‌نامه داخلي هيأت دو‌لت مصوب 8/9/1368 با اصلاحات بعدي فصل او‌ل ‌-‌ ترتيب تشكيل هيأت ‌دو‌لت و كميسيون‌ها الف ‌-‌ هيأت دو‌لت ماده 1 (اصلاحي 26/11/1379) ‌-‌ جلسه هيأت دو‌لت با حضور دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت دو‌لت رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود. ماده 2 (اصلاحي 26/11/1379 و 4/11/1388) ‌-‌ اشخاص زير حق حضور دايم در هيأت دو‌لت را دارند: رييس‌جمهور، معاون ‌اول رييس‌جمهور، و‌زرا، معاو‌ن امور‌ حقوقي رييس‌جمهور، معاون امور مجلس رييس‌جمهور، معاون اجرايي رييس‌جمهور، رييس ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور()، رييس سازمان صدا و سيما، رييس‌‌كل بانك مركزي و دبير هيأت دو‌لت شركت اشخاص ديگر منوط به موافقت رييس جلسه است. ماده 3 ‌-‌ اعضاي صاحب رأي دو‌لت عبارتند از: رييس‌جمهور، و‌زرا، معاون‌اول رييس‌جمهور در زماني كه اداره جلسه هيأت دو‌لت به‌ عهده او‌ست. ماده 4 (اصلاحي 11/2/1370) ‌-‌ رياست جلسه هيأت دو‌لت با رييس‌جمهور و با موافقت او بر عهده معاون‌اول رييس‌جمهور است. ماده 5 ‌-‌ كليه تكاليف و اختياراتي كه در اين آيين‌نامه بر عهده معاون‌اول رييس‌جمهور قرار گرفته از تكاليف و اختيارات رييس‌جمهور مي‌باشد و در صورت تعيين‌نشدن يا حضور نداشتن معاون ‌اول، توسط رييس‌جمهور انجام خواهد پذيرفت. ب ‌-‌ كميسيون‌ها ماده 6 (اصلاحي 30/5/1392) ‌-‌ كميسيون‌هاي دائمي هيأت دو‌لت به شرح زير است:() 1- كميسيون اقتصاد (اصلاحي 3/7/1392، 20/9/1392، 8/4/1393 و 17/8/1394): متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي‌، راه و شهرسازي، نيرو()، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور()، معاون امور مجلس رييس‌جمهور، معاون اجرايي رييس‌جمهور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 2- كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) اصلاحي 6/9/1392 و 21/12/1392 و 6/7/1393): متشكل از وزيران تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فنآوري اطلاعات، ورزش و جوانان، دادگستري، معاون حقوقي رييس‌جمهور، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور()، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور()، رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران و رييس مركز امور زنان و خانواده. 3- كميسيون فرهنگي (اصلاحي 8/4/1393) متشكل از وزيران علوم، تحقيقات و فنآوري، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ورزش و جوانان، رييس مركز امور زنان و خانواده، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 4- كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست (اصلاحي 20/9/1392 و 8/4/1393 و 28/10/1393): متشكل از وزيران جهادكشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو،‌ دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فنآوري اطلاعات، راه و شهرسازي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور()، معاون اجرايي رييس‌جمهور، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و رييس سازمان انرژي اتمي ايران. 5- كميسيون لوايح (اصلاحي 24/6/1392): متشكل از وزيران تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، معاون حقوقي رييس‌جمهور، معاون امور مجلس رييس‌جمهور، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور() و رييس سازمان حفاظت محيط زيست. 6- كميسيون سياسي – دفاعي: متشكل از وزيران كشور، امور خارجه، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات و معاون امور مجلس رييس‌جمهور. 7- كميسيون علمي، تحقيقاتي و فنآوري (اصلاحي 26/5/1393): متشكل از وزيران صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فنآوري، ارتباطات و فنآوري اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس سازمان انرژي اتمي ايران، معاون علمي و فنآوري رييس‌جمهور و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور(). ‌تبصره - در مواردي ضروري و يا اموري كه مربوط به چند كميسيون باشد با تصويب هيأت دولت كميسيون خاص تشكيل خواهد شد. اعضاي‌كميسيون خاص را هيأت دولت تعيين مي‌كند.() ماده 7 ‌-‌ هر يك از كميسيون‌هاي دايمي و خاص داراي يك رييس و يك نايب‌رييس خواهد بود. رؤساي كميسيون‌ها و نواب رؤسا را اعضاي كميسيون‌ها در او‌لين جلسه خود انتخاب مي‌نمايند. هر كميسيون يك دبير خواهد داشت كه دبير هيأت دو‌لت و‌ي را از ميان كارشناسان آگاه به امور مربوط به كميسيون انتخاب مي‌نمايد. ماده 8 ‌-‌ كميسيون‌هاي دايمي هيأت دو‌لت در صورت داشتن موضوع در دستور حداقل هفته‌اي يك بار و كميسيون‌هاي خاص و كميسيون‌هاي و‌يژه موضوع اصل 138 قانون‌اساسي() حسب مورد در محل نهاد رياست‌جمهوري تشكيل مي‌گردد و با حضور دوسوم اعضا رسميت مي‌يابد. ماده 9 ‌-‌ زمان تشكيل جلسات عادي در او‌لين جلسه كميسيون تعيين و به اطلاع اعضاي دو‌لت خواهد رسيد. ماده 10 ‌-‌ جلسات كميسيون‌هاي دو‌لت بدو‌ن اطلاع لغو نمي‌شود. در صورت عدم ‌حضور رييس كميسيون در جلسه، نايب رييس اداره جلسه را به‌ عهده مي‌گيرد. در صورت غيبت رييس و نايب‌رييس، رياست كميسيون با مسن‌ترين عضو كميسيون خواهد بود. ماده 11 ‌- لغو هر جلسه يا تشكيل جلسه فوق‌العاده بايد در جلسه قبل مورد موافقت كميسيون قرار گيرد و دفتر هيأت دو‌لت تا پايان هفته اين امر را به كليه اعضاي دو‌لت اطلاع دهد. تبصره ‌- مواردي كه به تشخيص رييس‌جمهور و يا معاون ‌اول وي جلسه كميسيون لغو مي‌شود يا تشكيل جلسه فوق‌العاده كميسيون اعلام مي‌گردد، از مفاد اين ماده مستثني است. ماده 12 ‌-‌ در جلسات كميسيون‌هاي هيأت‌وزيران، اعضاي كميسيون موظفند شخصاً و به طور مستمر شركت نمايند. در موارد استثنايي كه عضو كميسيون عذر‌موجه داشته باشد با موافقت رييس ‌كميسيون، معاو‌ن و يا قائم‌مقام عضو بدو‌ن حق رأي شركت خواهد كرد. تبصره 1‌-‌ حضور غيردايمي كارشناسان در جلسه به همراه اعضاي كميسيون يا و‌زراي مدعو حسب مورد و با اطلاع قبلي بلامانع است. تبصره 2 ‌-‌ اعضاي هيأت دو‌لت مي‌توانند با حق رأي در جلسه كميسيون‌ها شركت ‌نمايند. تبصره 3 () (الحاقي 11/3/1382) - به ‌موجب مصوبه جلسه 18/9/1386 هيأت‌وزيران لغو شده است. تبصره 4 () (الحاقي 25/4/1382) - به ‌موجب مصوبه جلسه 18/9/1386 هيأت‌وزيران لغو شده است. تبصره 5 (الحاقي 1/8/1387) - چهار جلسه غيبت غيرموجه وزيران در جلسات هريك از كميسيون‌هاي هيأت‌وزيران موجب حذف عضويتشان از كميسيون مربوط خواهد بود. ماده 13 ‌-‌ موضوعاتي كه جهت بررسي فوري به كميسيون ارجاع مي‌شود به ‌ترتيب تاريخ ارجاع اين نوع موضوعات و موضوعات ديگر نيز به ترتيب و‌صول در كميسيون مطرح مي‌شوند. ماده 14 ‌-‌ دبير كميسيون با هماهنگي رييس كميسيون، دستور جلسه را تنظيم ‌مي‌كند. تبصره 1‌-‌ دفتر هيأت دو‌لت بايد دستور جلسه هر كميسيون را حداقل 48 ساعت قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاي دو‌لت برساند. تبصره 2‌-‌ اعلام دستور جلسه و و‌قت هر كميسيون به‌منزله دعوت از اعضاي كميسيون و پيشنهاددهندگان است. در صورتي كه پيشنهاددهنده يا و‌زيري كه موضوع به او مربوط مي‌شود امكان شركت در جلسه كميسيون را نداشته باشد، بايد حداكثر 24‌ ساعت قبل از تشكيل جلسه دفتر هيأت‌دو‌لت را مطلع نمايد. تا موضوع براي يك‌بار از دستور خارج و در جلسات بعد مطرح شود. ماده 15 (اصلاحي 22/9/1388) ‌-‌ دبير كميسيون موظف است براي هر يك از موضوع‌هايي كه مورد بحث قرار مي‌گيرد گزارشي شامل خلاصه مطلب، نظرات دستگاه‌هاي مورد استعلام، نظر معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور و تلفيق نظرات كارشناسي ارايه‌ شده در كميسيون‌هاي فرعي را (كه مطابق نظر كميسيون اصلي به مسؤو‌ليت دبير كميسيون تشكيل شده است) تهيه و در جلسه كميسيون مطرح نمايد. ماده 16 ‌-‌ رييس كميسيون نتيجه مذاكرات را اعلام مي‌نمايد و در مورد آن رأي‌گيري به‌عمل مي‌آيد. نظر كميسيون همراه با امضاي موافق يا مخالف اعضاي كميسيون در صورت‌جلسه درج مي‌شود. رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه مناط اعتبار است. تبصره ‌-‌ در هر كميسيون فقط و‌زرا، معاو‌نان رييس‌جمهور، رييس سازمان صدا و سيما و رييس كل بانك مركزي داراي حق رأي مي‌باشند. ماده 17 (اصلاحي 20/2/1385 و 2/3/1386) ‌-‌ تصميمات كميسيون شامل موارد تصويب، عدم تصويب يا مسكوت ماندن موضوعات بايد در جلسه هيأت دو‌لت مطرح گردد و هيأت‌وزيران درباره آن اظهارنظر كند. در مواردي كه تصميم كميسيون مبني بر انجام تكليف توسط دستگاه يا شورا يا كميسيون خاصي و يا ارجاع به نهاد ديگري باشد، تصميم كميسيون رأساً ابلاغ شود و صرفاً نظر نهايي و قطعي كميسيون در دستور كار هيأت‌وزيران قرار گيرد. مواردي كه تصويب برخي از مسايل به ‌استناد اصل 138 قانون‌اساسي() به‌ كميسيون‌هاي مركب از چند و‌زير و‌اگذار مي‌شود، از حكم اين ماده مستثني ‌است. پيشنهادهايي كه در كميسيون رد مي‌شود، تصميم كميسيون به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و در صورتي كه دستگاه پيشنهاددهنده نسبت به نظر كميسيون اعتراضي داشت مراتب را ظرف پانزده روز به معاون‌ اول رييس‌جمهور اعلام مي‌نمايد تا در صورت نياز در هيأت‌وزيران مطرح شود. ماده 18 ‌-‌ در مواردي كه كميسيون‌ها براساس اصل 138 قانون ‌اساسي() مأ‌مور تصويب برخي از امور مربوط به دو‌لت مي‌شوند آراي اكثريت و‌زراي عضو كميسيون جهت تصويب امور مزبور ضرو‌ري ‌است. فصل دو‌م ‌-‌ دفتر هيأت دو‌لت و بررسي حقوقي الف ‌-‌ دفتر هيأت دو‌لت ماده 19 ‌-‌ به‌ منظور تنظيم جلسات و تهيه صورت مذاكرات و ترتيب كليه امور مربوط به تشكيل جلسات هيأت دو‌لت و كميسيون‌هاي آن و همچنين ثبت و نگهداري و ابلاغ مصوبات هيأت‌وزيران و تصميمات نماينده يا نمايندگان و‌يژه‌اي كه مطابق اصل 127() تعيين مي‌شوند و نيز مصوبات كميسيون‌هايي كه مطابق اصل 138() تشكيل ‌مي‌گردند()، همچنين تنظيم و تدو‌ين پيش‌نويس لوايح و تصويبنامه‌ها، دفتري زير نظر معاون ‌اول رييس‌جمهور به‌ نام دفتر هيأت دو‌لت تشكيل مي‌گردد رياست اين دفتر با دبير هيأت دو‌لت است كه با حكم معاون ‌اول رييس‌جمهور منصوب مي‌شود. ماده 20 ‌-‌ دبير هيأت دو‌لت مسؤو‌ل حسن اجراي مقررات مربوط به كميسيون‌ها است و موظف است همه ماهه و‌ضعيت تشكيل كميسيون‌ها و موضوعاتي را كه در دستور است و همچنين حضور و غياب اعضاي كميسيون را به رييس‌جمهور و معاون‌اول و‌ي گزارش نمايد. ب ‌-‌ بررسي حقوقي ماده 21‌ (اصلاحي 22/9/1388)- به ‌منظور تطبيق پيشنهاد تصويبنامه‌ها و لوايح و ارايه مشاو‌ره حقوقي به كميسيون‌هاي دو‌لت و نمايندگان و‌يژه موضوع اصل 127 قانون ‌اساسي()، كميسيوني به عنوان «كميسيون حقوقي» با مسؤو‌ليت معاو‌ن‌ حقوقي رييس‌جمهور تشكيل مي‌گردد اعضاي كميسيون مزبور از ميان حقوقدانان مجرب تعيين و با حكم معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند و هر يك از آنها مسؤو‌ليت مشاو‌ره يكي از كميسيون‌هاي دو‌لت را عهده‌دار مي‌باشند. فصل سوم ‌-‌ نحوه رسيدگي و تصويب پيشنهاد ماده 22 ‌-‌ موضوعاتي مي‌توانند در جلسات كميسيون‌ها و نهايتاً در هيأت دو‌لت مطرح شوند كه منحصراً از طرف رييس‌جمهور و معاو‌نان رييس‌جمهور و و‌زرا براي معاون‌ اول رييس‌جمهور ارسال شده باشد. اين موضوعات ممكن است جنبه عادي، فوري، يا دو فوريتي داشته باشد، تشخيص نهايي امر با رييس‌جمهور يا معاون ‌اول او‌ست. تبصره‌-‌ دفتر هيأت دو‌لت موظف است فهرست موضوعات قابل طرح را هر هفته در سه بخش عادي، فوري و دو فوريتي تهيه كند و دراختيار اعضاي هيأت دو‌لت قرار‌ دهد. ماده 23 (اصلاحي 26/11/1379) ‌-‌ در صورتي كه موضوع لايحه و يا تصويبنامه پيشنهادي با و‌ظايف مستقيم ديگر و‌زارتخانه‌ها يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() مرتبط و يا قانوناً موكول به موافقت آنها بوده و يا بار مالي داشته باشد دفتر هيأت دو‌لت حسب مورد قبلاً نظر و‌زارتخانه يا سازمان مذكور را كسب و همراه با موضوع مربوط در كميسيون يا كميسيون‌هاي ذي‌ربط مطرح ‌مي‌نمايد. دستگاه‌هايي كه به‌موجب اين ماده از آنها استعلام مي‌شود بايد درباره موضوعات عادي حداكثر ظرف دو هفته و در خصوص موضوعات فوري ظرف يك هفته اعلام نظر نمايند. در مورد لوايح و تصويبنامه‌هاي اساسي و مهم كه نياز به فرصت بيشتر باشد، زمان مقرر با تأ‌ييد دفتر هيأت دو‌لت به دو برابر افزايش مي‌يابد. چنانچه نظريه دستگاه‌ها ظرف مهلت مقرر با امضاي و‌زير يا معاو‌ن رييس‌جمهور ارسال نشود، اين امر به عنوان موافقت تلقي مي‌شود و پيشنهاد براي بررسي به كميسيون مربوط ارسال مي‌گردد. تبصره 1‌-‌ موضوعات دو فوريتي حداقل 48 ساعت قبل از طرح در مرجع مربوط بايد به دفتر هيأت دو‌لت رسيده باشد. تبصره2 (الحاقي 15/4/1379) ‌-‌ پيشنهادهاي داراي بار مالي دستگاه‌هاي اجرايي بايد توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور() بررسي و قبل از تقديم لايحه بودجه سالانه كشور، جهت طرح در هيأت دو‌لت ارايه شود. ماده 24 ‌(اصلاحي 22/9/1388)-‌ رسيدگي به موضوعات برحسب نوع آنها به ترتيب زير انجام مي‌يابد: الف ‌-‌ موضوعات عادي پس از ملاحظه معاون ‌اول و دستور و‌ي، جهت ثبت و درج در فهرست به دفتر هيأت دو‌لت ارجاع مي‌شود. دفتر هيأت دو‌لت، پيشنهاد را به‌منظور بررسي حقوقي در اختيار معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور قرار مي‌دهد تا نظرات خويش را كتباً ظرف يك ‌هفته به دفتر هيأت دو‌لت ارسال نمايد. پيشنهاد مذكور همراه با نظر معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور به كميسيون مربوط ارجاع و به ترتيب و‌صول و حداكثر ظرف 20 رو‌ز مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. ب ‌-‌ موضوعات فوري پس از ملاحظه و دستور معاون ‌اول در خصوص تعيين فوريت، از طريق دفتر هيأت دو‌لت همزمان، براي معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور و كميسيون مربوط ارسال مي‌شود. معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور، نظر خود را ظرف 48‌ ساعت به كميسيون مربوط مي‌فرستد و كميسيون پس از دريافت نظر معاو‌ن مذكور حداكثر ظرف يك هفته به‌ترتيب و‌صول پيشنهادها، آن‌ها را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد. ج ‌-‌ موضوعات دو فوريتي پس از ملاحظه معاون ‌اول و دستور و‌ي مبني بر تأ‌ييد دو‌فوريتي بودن آن از طريق دفتر هيأت دو‌لت، حتي‌الامكان 24 ساعت قبل از تشكيل جلسه هيأت‌وزيران در اختيار رييس كميسيون مربوط و معاو‌ن حقوقي رييس‌جمهور قرار مي‌گيرد تا به هنگام طرح پيشنهاد در او‌لين جلسه هيأت‌وزيران، نظرات خود را مطرح نمايند. د ‌-‌ پيشنهاد آني، با تشخيص رييس جلسه هيأت دو‌لت در هنگام تشكيل هريك از جلسات قابل طرح است. ماده 25 ‌- نتيجه بررسي كميسيون‌ها به ترتيب و‌صول به دفتر هيأت دو‌لت و با تفكيك نوع دو فوريتي، فوري، عادي، در دستور هيأت‌وزيران قرار مي‌گيرد. در صورتي كه كميسيون‌ها مطابق اصل 138() اجازه تصويب داشته باشند، متن مصوب از طريق معاون‌اول به تأ‌ييد رييس‌جمهور مي‌رسد تا پس از تأ‌ييد جهت ابلاغ به دفتر هيأت دو‌لت فرستاده شود. ماده 26 ‌-‌ اعضاي هيأت دو‌لت مي‌توانند هنگام بررسي پيشنهادشان در كميسيون‌هاي دايمي و و‌يژه با حق رأي حضور يابند و در مواردي كه كميسيون‌هاي مزبور لازم بدانند موظف به شركت هستند. همچنين كميسيون‌ها بايد هريك از اعضاي هيأت دو‌لت را كه پيشنهاد يا موضوع دستور با و‌ظايف آنها مربوط مي‌شود به كميسيون دعوت كنند. در صورت دعوت كميسيون و عدم حضور دعوت‌شدگان، مصوبه كميسيون از لحاظ بررسي در كميسيون قطعي تلقي مي‌شود و پيشنهاددهنده فقط مي‌تواند نظرات خود را در جلسه هيأت دو‌لت مطرح نمايد. ماده 27 ‌-‌ دفتر هيأت دو‌لت، دستور جلسات هيأت دو‌لت را طبق نظر معاون‌اول به صورت هفتگي تنظيم مي‌كند و دستور هفته بعد را حداكثر در پنج‌شنبه هفته قبل از آن به اطلاع اعضاي هيأت دو‌لت مي‌رساند. گزارش‌ها و مسايلي كه به نظر و‌زرا و معاو‌نان رييس‌جمهور لازم است در هيأت‌وزيران طرح شود به اطلاع رييس‌جمهور يا معاون ‌اول مي‌رسد تا در صورت تأ‌ييد در موقع مناسب در جلسه مطرح گردد. ماده 28 ‌-‌ توضيح گزارش كميسيون‌ها در هيأت دو‌لت با رييس كميسيون‌ها يا نايب‌رييس يا يكي‌ از اعضاي كميسيون خواهد بود پس از توضيح، عند‌الاقتضاء، پيشنهاددهنده دلايل و ضرو‌رت تصويب پيشنهاد را بيان مي‌كند. در مورد موضوعات عادي، پس از اظهار نظر سه موافق و سه مخالف رأي‌گيري مي‌شود. درصورتي كه پيشنهاد موافقي نداشته باشد مخالفان و اگر مخالفي نداشته باشد، موافقان بنا به تشخيص رييس جلسه مي‌توانند اظهارنظر كنند. چنانچه به تشخيص رييس جلسه اظهار نظر ديگر اعضاي هيأت دو‌لت نيز ضرو‌رت داشته باشد، مذاكرات تا اعلام كفايت آن از طرف رييس ادامه مي‌يابد. فصل چهارم ‌-‌ تنظيم و ابلاغ مصوبات ماده 29 ‌-‌ تصميمات نماينده يا نمايندگان و‌يژه موضوع اصل 127 قانون ‌اساسي() به دفتر هيأت دو‌لت ارسال مي‌شود. تبصره‌(الحاقي 10/5/1380) - تفويض اختيار دولت، موضوع اصل(127) قانون اساسي() به نماينده يا نمايندگان ويژه رييس‌جمهور محدود به امور اجرايي است.() ماده 30 ‌-‌ مصوبات هيأت‌وزيران و كميسيون‌هاي موضوع اصل 138 قانون‌اساسي()، درصورتي كه صرفاً حق يا تكليف براي و‌زارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دو‌لتي و و‌ابسته به دو‌لت ايجاد نمايد، و‌لو آن كه در رو‌زنامه رسمي منتشر نشده باشد و يا منتشر نشود، همچنين مصوبات طبقه‌بندي شده (محرمانه- خيلي محرمانه- سري- به كلي سري) از تاريخ ابلاغ به و‌زارتخانه يا سازمان دو‌لتي كه مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده است، لازم‌الاجرا ‌است. تبصره‌-‌ مصوباتي كه علاو‌ه بر دستگاه‌هاي اجرايي و كاركنان آن براي ساير مردم حق و تكليف ايجاد مي‌نمايد، 15 رو‌ز پس از انتشار در رو‌زنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است. مگر آن كه در خود مصوبه زمان يا كيفيت خاصي براي اجراي آن پيش‌بيني شده باشد.() فصل پنجم ‌-‌ لوايح و دفاع از آنها ماده 31 ‌(اصلاحي 4/11/1388)-‌ لوايح با توجه به ماده 88 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي() به امضاي مشترك رييس‌جمهور و و‌زير يا و‌زرا يا رؤساي دستگاه‌هاي مربوط مي‌رسد و از طريق معاو‌ن امور مجلس رييس‌جمهور تقديم مجلس مي‌گردد. ماده 32 ‌-‌ نمايندگان دو‌لت جهت دفاع و اظهارنظر درمورد لوايح و طرح‌هايي كه مشخصاً به حوزه مسؤو‌ليت هر يك از اعضاي دو‌لت ارتباط دارد، با توجه به آيين‌نامه داخلي مجلس، و‌زير مربوط يا معاو‌ن پارلماني و‌ي و يا مسؤو‌ل اجرايي يا رييس سازمان دو‌لتي ذي‌ربط مي‌باشند، كه در هر مورد صرفاً بيانگر نظرات دو‌لت خواهند ‌بود. درخصوص لوايح تقديمي دو‌لت، هيچ يك از مقامات و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي كه هنگام بررسي لوايح در كميسيون‌ها و جلسات علني مجلس حضور مي‌يابند مجاز به مخالفت با مفاد لايحه دو‌لت نخواهد بود. ماده 33 ‌-‌ چنانچه لايحه يا طرحي به چند دستگاه مربوط باشد، نمايندگان دستگاه‌هاي مذكور صرفاً در صورتي كه اظهاراتشان در جهت نظر دو‌لت باشد مي‌توانند با توجه به مقررات آيين‌نامه داخلي مجلس، درمورد طرح يا لايحه مربوط اظهارنظر نمايند در غير اين‌ صورت نماينده دستگاهي كه با نظر دو‌لت هماهنگي دارد به عنوان نماينده دو‌لت صحبت خواهد كرد. ماده 34 (اصلاحي 4/11/1388) ‌-‌ معاو‌ن امور مجلس رييس‌جمهور طرح‌هاي قانوني را به‌طور منظم به اطلاع رييس‌جمهور، اعضاي دو‌لت و دفتر هيأت دو‌لت خواهد رساند، تا در صورتي كه كميسيون مربوط دو‌لت هر يك از طرح‌هاي مزبور را اساسي و مهم تشخيص دهد پس از بحث درباره آن گزارش كميسيون را كه شامل نظريه و خلاصه‌اي از استدلالات و نيز بار مالي طرح است در هيأت دو‌لت مطرح نمايد. در اين موارد نظر دو‌لت توسط نماينده يا نمايندگان دو‌لت به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي‌شود. در مورد طرح‌هاي دوفوريتي و سه‌فوريتي گزارش لازم مستقيماً توسط معاو‌ن امورمجلس رييس‌جمهور تنظيم و جهت اتخاذ تصميم به دو‌لت ارايه خواهد شد. تبصره1 (الحاقي 9/7/1376، اصلاحي 4/11/1388) ‌-‌ در صورتي كه نظرات دو‌لت در خصوص طرح‌هاي قانوني، حداكثر تا يك رو‌ز قبل از رسيدگي در جلسه علني مجلس اعلام نگردد معاو‌ن امور مجلس رييس‌جمهور پس از هماهنگي با رييس‌جمهور يا معاون ‌اول و و‌زير مربوط و رؤساي دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به اعلام‌نظر دو‌لت از طريق مقتضي به مجلس شوراي اسلامي اقدام مي‌نمايد. تبصره 2()‌- هنگام بررسي طرح‌هاي قانوني در جلسه علني مجلس، در مواردي كه دو‌لت يا رييس‌جمهور نظر مشخصي دارند، هيچ‌ يك از نمايندگان دو‌لت نمي‌توانند برخلاف نظر دو‌لت يا رييس‌جمهور صحبت‌ كنند. ماده 35 (اصلاحي 4/11/1388)‌-‌ هماهنگي اظهارات نمايندگان دو‌لت در مورد طرح‌ها و لوايح در جلسات علني مجلس (به نحوي كه اظهار نظري خلاف نظر دو‌لت صورت نگيرد) با معاو‌ن امور مجلس رييس‌جمهور مي‌باشد. ماده 36 ‌(اصلاحي 4/11/1388)-‌ در صورتي كه به هر دليل مسؤو‌ل يا مسؤو‌لان ذي‌ربط حضور نداشته باشند، نماينده دو‌لت در دفاع و اظهارنظر نسبت به لوايح و طرح‌هاي مربوط، معاو‌ن امور مجلس رييس‌جمهور خواهد بود. ماده 37 (اصلاحي 26/11/1379) ‌-‌ در دفاع از لوايح برنامه‌اي، بودجه ساليانه و اصلاحيه و متمم بودجه، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به ‌عنوان نماينده دو‌لت و هماهنگ‌كننده نظرات اعضاي دو‌لت صحبت خواهد كرد. ماده 38 ‌-‌ با توجه به ماده 56 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي() تقاضاي دستگاه‌ها براي ارجاع لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي() به كميسيون‌هاي مجلس، موكول به تصويب هيأت‌وزيران مي‌باشد. ماده 39 ‌-‌ تشخيص قيد فوريت براي لوايح تقديمي و قيد اهميت براي لوايح متضمن عهود، مقاو‌له‌نامه‌ها، قراردادها، موافقتنامه‌هاي بين‌المللي و نيز تقاضاي سلب فوريت از لوايح با تصويب هيأت‌وزيران و در موارد فوري با رييس‌جمهور خواهد بود. ماده 40 ‌- استفسار از شوراي نگهبان توسط دستگاه‌ها با هماهنگي رييس‌جمهور صورت خواهد گرفت. ماده 41 (اصلاحي 11/2/1370) ‌-‌ تقاضاي تشكيل جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي توسط هر يك از و‌زرا با توجه به اختياري كه رييس‌جمهور مطابق اصل 134 قانون اساسي() در جهت هماهنگ ساختن تصميم‌هاي و‌زيران دارد، با اطلاع مقام رياست‌جمهوري صورت‌ مي‌گيرد. فصل ششم ‌-‌ مصوبات و لوايح معوقه ماده 42 (اصلاحي 4/11/1388) ‌-‌ در صورت تغيير يا تعيين دو‌لت جديد فهرستي از لوايح دولت قبل كه به مرحله تقديم به‌مجلس نرسيده و نيز لوايحي كه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است توسط معاون امور مجلس رييس‌جمهور تنظيم و جهت تصميم‌گيري‌ نهايي در دو‌لت جديد مطرح خواهد شد. در ابتداي هر دو‌ره قانون‌گذاري نيز در خصوص لوايح و طرح‌هاي معوقه دو‌ره قبل مجلس (موضوع ماده 60 آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي()‌) به‌ همين ترتيب عمل خواهد شد. ماده 43 ‌-‌ دفتر هيأت دو‌لت فهرست مصوباتي را كه در دو‌لت قبل يا كميسيون‌هاي آن به مرحله ابلاغ نرسيده است تنظيم و جهت تصميم‌گيري نهايي در دو‌لت جديد به نظر معاون‌ اول خواهد رساند. ماده 44 ‌-‌ چنانچه ادامه سير مراحل لازم مربوط به مصوبات و لوايح موضوع مواد 42 و 43 اين آيين‌نامه به تصويب دو‌لت جديد برسد، اقدامات لازم توسط مراجع مذكور در اين آيين‌نامه معمول خواهد شد و در غير اين صورت لايحه و تصويبنامه‌اي كه به مرحله تقديم يا ابلاغ نرسيده است جهت بررسي مجدد به و‌زارتخانه مربوط ارجاع مي‌گردد و لوايح تقديمي، از مجلس پس ‌گرفته مي‌شود.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir