از قانون رسيدگي به تخلفات اداري

-  با توجه به تبصره (2) ماده (16) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392، مهلت تقديم دادخواست راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) قانون مذكور، براي اشخاص داخل كشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج كشور، شش ماه است. - الف- رأي وحدت رويه شماره 1- 21/1/1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: نظر به اينكه هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري در رسيدگي و صدور آراي مورد اعتراض مراعات قواعد شكلي را نموده‌اند و از اين حيث نقض قوانين و مقررات مشهود نيست، بنابراين دادنامه شماره 771 مورخ 1/10/1371 شعبه بيست و يكم ديوان كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري، براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد. ب ـ نظر 5185/7- 28/7/1380 ا.ح.ق: اعتراض محكوم‌عليه در ديوان عدالت اداري، با توجه به اين كه طبق تبصره 1 ماده 21 همان قانون رسيدگي ديوان عدالت به آراي هيأت‌هاي (بدوي يا تجديدنظر) شكلي است، مانع از اعمال اختيارات قانوني هيأت عالي نظارت نيست. ج ـ  به ماده (27) آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 27/7/1373 كه در اين مجموعه درج شده است مراجعه نماييد.

از قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 ‌ماده 21 - در صورتي كه متهم به آراي قطعي صادره توسط هيأت‌‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي‌تواند حداكثر تا يك ماه پس ‌از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري() شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود. ‌تبصره 1 - رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراي هيأت‌ها به صورت شكلي خواهد ©92©بود.() ‌تبصره 2 - آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هيأت‌هاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ‌ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده‌اند، ديگر حق شكايت ندارند. ماده 23 ـ‌ اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غيرقطعي هيأت‌هاي بدو‌ي يا آراي نقض‌شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir