از قانون مجازات اسلامي

-  براي ملاحظه متن كامل قانون مزبور، به سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران به نشاني www.dotic.ir مراجعه نماييد.

از قانون مجازات اسلامي() مصوب 1/2/1392 (آزمايشي پنج‌ساله) ماده 25- محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند: ... ماده 26 ـ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: ... پ ـ تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني كل كشور، رياست ديوان‌عالي كشور و رياست ديوان عدالت اداري ....
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir