از قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور

-  58 ماده از مواد قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور مصوب 12/6/‌1392 ناظر بر «اصلاح» و يا «الحاق» برخي مواد و تبصره‌ به قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382 مي‌باشد كه در متن قانون مصوب 1382 اعمال شده؛ اما ماده 57 قانون اصلاحي به‌شرح فوق بدون تعيين نحوه الحاق است؛ لذا به درج مستقل اين ماده اقدام و در ذيل مواد مربوط نيز زيرنويس لازم داده شده است.

از قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور() مصوب 12/6/1392 ماده 57 ـ آيين ‏نامه ‏هاي اجرايي اين قانون در مورد: 1ـ تعيين صنوف سيار موضوع ماده (3) 2ـ نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دايم موضوع ماده (12) 3ـ تبصره (7) ماده (21) 4ـ نحوه برگزاري انتخابات موضوع تبصره (3) ماده (22) 5 ـ شرح وظايف بازرس از جمله نظارت بر عملكرد هيأت ‏مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده (23) 6 ـ ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي ماده (37 مكرر) 7ـ شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي كميسيون‏ هاي موضوع تبصره (4) ماده (45) 8 ـ شرايط اعلام موجودي موضوع تبصره (2) ماده (60) 9ـ ماده (91) ظرف سه‏ماه از تاريخ لازم ‏الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‏عالي نظارت تهيه مي ‏شود و پس از تأييد هيأت‏ عالي نظارت به ‏تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‏رسد.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir