رای شماره های 288 الی 305 و 307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه : 1398/2/31       شماره دادنامه: 288 الی 305 و 307

شماره پرونده : 2477/97، 2478/97، 2479/97، 2480/97، 2481/97، 2482/97، 2483/97، 2484/97، 2485/97، 2486/97، 2487/97، 2488/97، 2489/97، 2490/97، 2491/97، 2492/97، 2493/97، 2494/97 و 521/98

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض : 1ـ آقـای آقاشاهی (مدیـرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی) دیوان عدالت اداری خانم‌ها: 2ـ نگار رستـگار 3ـ سانـاز جمالی 4ـ الهه شجـاع نیا 5 ـ گونا خـانی 6 ـ نـرگس پلیمی نسب 7ـ فرشته عاکفی 8 ـ فاطمه سارانی نـژاد 9ـ لیلا خاکی جـوان 10ـ شهـلا صفاری 11ـ آرزو مهرپارسا 12ـ سیده شیما زواری 13ـ یـاسمن عطا الهی اشکور 14ـ نیلوفـر سرکـاری کـور عباسلو 15ـ زهـرا مناجاتی 16ـ فـاطمه قاسمی 17ـ شـرکت مجتمع صنعتی اسفرایـن 18ـ منصوره رشادی 19ـ رویا رحیمی بافرائی 20 ـ مرضیه کرمی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : زنانی که شاغل در بخش غیردولتی خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی آنها تأمین اجتماعی بوده و زایمان کرده بودند به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خواستار پرداخت و حقوق فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان افزایش‌یافته از 6 ماه به 9 ماه شده اند و شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آنها به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب بدوی 52، 14، 47، 25، 12، 49، 35 و 58 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته تقاضای افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه و پرداخت حقوق و مزایا به موجب دادنامه‌های شماره 9609970957700293ـ 1396/2/6، 9609970957700317ـ 1396/2/6، 9609970957700378 ـ 1396/2/11، 9609970957700438 ـ 1396/2/16، 9409970901400617ـ 1394/3/20، 9609970902500214  ـ 1396/1/7، 9509970902501992ـ 1395/9/22، 9509970902502578 ـ 1395/11/5، 9509970901201175 ـ 1395/10/5، 9609970957400259ـ 1396/2/20، 9509970957401584ـ 1395/9/24، 9509970957401723  ـ 1395/10/12، 9509970957401557ـ 1395/9/22، 9509970903502890 ـ 1395/9/7، 9609970902500450  ـ 1396/1/21، 9609970957400256 ـ 1396/2/20، 9509970957401543ـ 1395/9/21، 950997095740251  ـ 1395/12/22، 9509970903502456 ـ 1395/7/10، 9509970903502120 ـ 1395/6/13، 9509970903503514  ـ 1395/11/6، 9609970903500005 ـ 1396/1/5، 9609970903500013ـ 1396/1/5 با این استدلال که اولاً: به موجب تبصره 2 ماده واحده اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392 دولت مجاز به افزایش مدت مرخصی زایمان تا 9 ماه شده است. ثانیاً: به‌موجب بند 1 تصویب نامه شماره 92091ت46527هـ ـ 1394/1/31 صـادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. ثالثاً: پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلین غیردولتی در خصوص مرخصی 9 ماهه زایمان همانند مرخصی 6 مـاه سابق بـراساس قـوانین و مقررات مـربوطه و به دلیل شمول مقررات تأمین اجتماعی بر این دسته از شاغلین بر عهده سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد، حکم به وارد دانستن شکایت و الزام تأمین اجتماعی به اجابت خواسته شاکیان صادر کرده‌اند.

آراء شماره 9509970905601283ـ 1395/9/17، 9609970956100124ـ 3 /1396/2، 9609970955301034ـ 1396/3/7، 9609970956301543ـ 4/7/ 1396، 9609970956100666 ـ 1396/3/16 در شعب 1، 4، 2 و 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شد.

  در اثر تجدیدنظرخواهی از سایر آراء مذکور، شعبه 27 تجدیدنظر (10 سابق) دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 960997095600100 4ـ 1396/4/12، 9609970956000920 ـ 1396/4/10، 9509970956002281  ـ 1395/11/18، 9609970956000982 ـ 1396/4/12، 9509970956002095 ـ 1395/11/9، 9609970956000999  ـ 1396/4/12، 9609970956001113 ـ 1396/4/13، 9509970956002097 ـ 1395/11/9، 9609970956000123  ـ 1396/2/2، 9509970956002254 ـ 1395/11/17، 9609970956000267 ـ 1396/2/6، 9609970956000223  ـ 1396/2/3، 9509970956002010 ـ 1395/10/25،  9609970956000993 ـ 1396/4/12، 9509970956002255  ـ 1395/11/17، 9609970956000850 ـ 1396/3/29، 9609970956001101 ـ 1396/4/13 با استدلال زیر آراء مذکور را نقض می‌کند:

  با توجه به رأی شماره 1328 ـ 1393/8/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع متبوع مستخدم ملزم به اعطای مرخصی 9 ماهه زایمان موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392 می‌باشند و شاکی هم که از کارکنان بخش غیردولتی است باید دستگاه متبوع خود را طرف شکایت قرار دهـد و از این رو هیچ گونـه رابطه استخدامی بـا سازمـان تأمین اجتماعی نداشته و خـواسته متوجه این سازمان نمی‌باشد و این سازمان صرفاً مکلف به انجام وظایف قانونی مذکور در ماده 59 قانون تأمین اجتماعی می‌باشد، به لحاظ عدم توجه دعوا به سازمان تأمین اجتماعی قرار رد شکایت صادر کرده‌اند.

شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی شماره 617ـ 1394/3/20 شعبه 14 بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر استدلال کرده است:

در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران) به طرفیت خانم نگار رستگار نسبت به دادنامه شماره 617 ـ 1394/3/20 موضوع پرونده کلاسه 648 صادره از شعبه 14 بدوی دیوان که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از آن که شاکی دلیلی بر استفاده از مرخصی (گواهی استراحت) ارائه ننموده است، نظر به‌اینکه افزایش مرخصی و موافقت با آن از 6 ماه به 9 ماه از وظایف دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد و در فرض رعایت شرایط قانونی، تأمین اجتماعی مکلف به انجام وظایف قانونی (اجرای ماده 59 قانون تأمین اجتماعی می‌باشد، لذا با وصف موجود دعوی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نبوده و به استناد مواد 65 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه نقض و در اجرای بند پ ماده 53 قانون فوق الذکر قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/2/31 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : با توجه به اینکه در تبصره 2 قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره 92091/ت465257هـ ـ 1392/4/19 مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بـه موجب رأی شماره 225 ـ 224 مـورخ 1395/4/22 بند موصوف از مصوبه مذکور را ابطال نکرده است، بنابراین پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط در بخش غیردولتی در مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه از حقوق مادران شاغل در بخش‌های غیردولتی است و از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رأی شماره 1328 ـ 1393/8/19 با استناد به ماده 64 قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند، بنابراین چون در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 و مصوبه شماره 9209/ت46527هـ ـ 1392/4/19 هیأت وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان زنان شاغل در بخش غیردولتی در پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان پیش بینی نشده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط است و رویه جاری در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مورد چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 1374 و قانون اصلاح ماده 3 قانون مذکور مصوب سال 1386، 4 و 6 ماه تعیین شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت می‌شده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تأمین اجتماعی است و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir