مصوبه روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی

مصوبه جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی ابلاغ شد.

مصوبه جلسه اول ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور درخصوص "روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی" طی نامه شماره 75433 مورخ 98/06/20 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir