اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/06/20 هيأت وزیران درخصوص"اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور"، طي نامه شماره 78335 در تاریخ 98/06/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir