تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از 7000 مترمربع از اراضی پلاک ثبتی 303 فرعی از 1624 اصلی واقع در شهرستان ایلام استان ایلام از وزارت کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از 7000 مترمربع از اراضی پلاک ثبتی 303 فرعی از 1624 اصلی واقع در شهرستان ایلام استان ایلام از وزارت کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/05/26 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از 7000 مترمربع از اراضی پلاک ثبتی 303 فرعی از 1624 اصلی واقع در شهرستان ایلام استان ایلام از وزارت کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" طی نامه شماره 75861 مورخ 98/06/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir