بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ابلاغ دستورالعمل تملک سهام بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی طی نامه شماره 98/214888 مورخ 98/06/28 از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir