توقف اجرای دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

توقف اجرای دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری اعلام شد.

توقف اجرای دستورالعمل شماره 9000/126668/100 مورخ 98/08/26 رییس قوه قضاییه موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری طی نامه شماره 9000/130946/100 مورخ 98/09/02 توسط مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه اعلام شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir