آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/09/03 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان" طی نامه شماره 113789 مورخ 98/09/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir