مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص قرارداد تنظيمی فی مابين شهرداری منطقه دو و آقای بابک كاويانی، در آزادسازی تمامت شش دانگ عرصه و اعيان يک باب منزل مسكونی واقع شده در طرح عمراني احداث پايانه و ترمينال صمديه

شماره: 2959 /98 /28

تاريخ: 22 /08 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 5432 /98 /س مورخ 17 /7 /98 به همراه قرارداد تنظيمي مورخ 12 /4 /98 في مابين شهرداري منطقه دو و آقاي بابك كاوياني، در آزادسازي تمامت شش دانگ عرصه و اعيان يك باب منزل مسكوني به مساحت 41 /190 مترمربع عرصه و 160 مترمربع اعياني به آدرس خيابان خرم، كوچه نادري، داراي پلاك ثبتي شماره 5433 /12 و 4950 /12 بخش 14 ثبت اصفهان به بهاي 000 /000 /650 /8 ريال مورد اعلام هيأت كارشناسان رسمي دادگستري كه در طرح عمراني احداث پايانه و ترمينال صمديه قرار گرفته، در ازاء واگذاري قطعه زمين مسكوني به شماره موقت 68 با مساحت 200 مترمربع داراي پلاك ثبتي 5783 /31 اصلي در بخش 14 ثبت اصفهان از مجموعه تفكيكي كوثر در خيابان امام خميني (ره)، خيابان بهارستان، خيابان پاسداران، كوچه كوثر 13 از قرار هر مترمربع 000 /000 /16 ريال به مالك و پرداخت مبلغ 000 /000 /450 /5  يال به نامبرده، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 19 /8 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي با قيد تاكيدات ذيل به تصويب رسيد:

1 - طراحي احداث پايانه توسط مشاور با تجربه خارج از شهرداري اصفهان به انجام رسد

2 - در طراحي، موقعيت محل و جانمايي آن، فاصله با ايستگاه مترو و پارك سوار مورد نياز مدنظر باشد.

3 - تملك باقيمانده طرح تا قبل از پايان سال جاري به اتمام رسد و توسط شهرداري اصفهان در ضمن بودجه سال آتي جهت احداث پايانه و پارك سوار اعتبار مورد نياز منظور گردد.

مراتب بر اساس مفاد تبصره 1 ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir