دستورالعمل رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی

دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی ابلاغ شد.

دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص "رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی" طی نامه شماره 9000/162706/100 مورخ 98/10/09 ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir