تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح مقدمه دستورالعمل راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک در آرتریت روماتوئید در ایران

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح مقدمه دستورالعمل راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک در آرتریت روماتوئید در ایران ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/10/06 هيأت وزیران درخصوص"اصلاح مقدمه دستورالعمل راهنمای تجویز داروهای بیولوژیک در آرتریت روماتوئید در ایران"، طي نامه شماره 126363 در تاریخ 1396/10/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir