اصلاح نرخ عوارض برخی از آزادراههای دولتی کشور در سال 1398

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح نرخ عوارض برخی از آزادراههای دولتی کشور در سال 1398 ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح نرخ عوارض برخی از آزادراههای دولتی کشور در سال 1398 طی نامه شماره 4194 مورخ 99/01/10 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir