دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری ابلاغ شد.

دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری طی نامه شماره 9000/1475/100 مورخ 99/01/09 توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir