ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/01/31 هيأت وزیران درخصوص"ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور"، طی نامه شماره 8206 در تاریخ 99/02/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir