سیاستها و ضوابط فنی عمومی برگزاری جلسات از راه دور و دورکاری کارکنان

سیاستها و ضوابط فنی عمومی برگزاری جلسات از راه دور و دورکاری کارکنان ابلاغ شد.

مصوبه جلسه مورخ 99/02/01 کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی درخصوص "سیاستها و ضوابط فنی عمومی برگزاری جلسات از راه دور و دورکاری کارکنان" طی نامه شماره 99/100576 مورخ 99/02/07 توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir