طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت که به امضای 55 نفر از نمایندگان رسیده است در جلسه علنی مورخ 99/02/03 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir