تصویبنامه درخصوص ایجاد دهستان حشمتیه در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ایجاد دهستان حشمتیه در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/02/21 هيأت وزیران درخصوص "ایجاد دهستان حشمتیه در بخش زبرخان شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی"، طی نامه شماره 17289 در تاریخ 99/02/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir