بخشنامه موضوع ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 99/02/07 درخصوص موعدهای مقرر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 99/02/07 درخصوص موعدهای مقرر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 99/02/07 درخصوص موعدهای مقرر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره 200/99/24 مورخ 99/02/29 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir