دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیات فنی اشتغال اتباع خارجی در استانها موضوع تبصره ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیات فنی اشتغال اتباع خارجی در استانها موضوع تبصره ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دستورالعمل ترکیب و چگونگی تشکیل هیات فنی اشتغال اتباع خارجی در استانها موضوع تبصره ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 29416 مورخ 99/02/29 توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir