قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق الدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 1397/6/13

قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق الدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 1397/6/13 ابلاغ شد.

قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق الدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 1397/6/13 در جلسه علنی روز دوشنبه 99/02/15 تصویب شد و طی نامه شماره 21442 مورخ 99/03/06 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir