مصوبه اصلاح ماده 12 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان

مصوبه اصلاح ماده 12 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان ابلاغ شد.

مصوبه اصلاح ماده 12 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان (مصوب جلسه 817 مورخ 1398/3/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی) طی نامه شماره 99/3045 /دش مورخ 99/03/18 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir