قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ شد.

قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور در جلسه علنی روز سه شنبه 99/02/30 تصویب شد و طی نامه شماره 28756 مورخ 99/03/22 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir