لایحه الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک - مصوب 1355 - و اصلاحات بعدی آن

لایحه الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک - مصوب 1355 - و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک - مصوب 1355 - و اصلاحات بعدی آن طی نامه شماره 41509 مورخ 99/04/21 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir