فرایند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی

فرایند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی ابلاغ شد.

ماده واحده فرایند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی که در جلسه 5 مورخ 99/03/24 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده، طی نامه شماره 42439 مورخ 99/04/22 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir