تصویبنامه درخصوص مجازبودن وزارت امور خارجه نسبت به فروش 8 فقره املاک متعلق به جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ازبکستان، آلبانی و تاجیکستان

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجازبودن وزارت امور خارجه نسبت به فروش 8 فقره املاک متعلق به جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ازبکستان، آلبانی و تاجیکستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/03/10 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجازبودن وزارت امور خارجه نسبت به فروش 8 فقره املاک متعلق به جمهوری اسلامی ایران در کشورهای ازبکستان، آلبانی و تاجیکستان" طی نامه شماره 48126 مورخ 99/05/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور خارجه

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 10/3/1399 به پيشنهاد شماره 300263/581/732 مورخ 1/10/1398 وزارت امورخارجه و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به فروش (8) فقره املاك متعلق به جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي ازبكستان، آلباني و تاجيكستان، به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
- مصوب 1393- هزينه نمايد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir