مصوبه شورای اقتصاد درخصوص توسعه نیروگاه دز

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص توسعه نیروگاه دز ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص توسعه نیروگاه دز طی نامه شماره 230592 مورخ 99/05/08 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir