تصویبنامه درخصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان نیمه تمام مرکز همایش های فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران واقع در حوزه ثبتی قلهک تهران به مدت 20 سال به موزه ملی علوم و فناوری

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان نیمه تمام مرکز همایش های فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران واقع در حوزه ثبتی قلهک تهران به مدت 20 سال به موزه ملی علوم و فناوری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/21 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از ساختمان نیمه تمام مرکز همایش های فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران واقع در حوزه ثبتی قلهک تهران به مدت 20 سال به موزه ملی علوم و فناوری" طی نامه شماره 51011 مورخ 99/05/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – فرهنگستان‏های جمهوری اسلامی ایران   

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 21/4/1399 به پيشنهاد شماره 4131/ف.ع.پ مورخ 10/2/1399 فرهنگستان علوم پزشکی و در اجرای توافقنامه مورخ 27/12/1397 منعقده بین رؤسای فرهنگستان­های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان موزه علم و فناوری و به استناد ماده (69) و بند (ب) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- حق استفاده از ساختمان نیمه­تمام مرکز همایش‏های فرهنگستان‏های جمهوری اسلامی ایران واقع در پلاک ثبتی (20714) فرعی از (3104) اصلی، بخش (11) حوزه ثبتی قلهک تهران، مطابق محدوده مشخص شده بر روی نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي فرهنگستان‏های جمهوری اسلامی ایران و با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت تکمیل و تجهیز و بهره‏برداری به مدت بیست (20) سال در اختیار موزه ملی علوم و فناوری قرار می‏گیرد.

2- این مجوز جهت تکمیل و تجهیز ساختمان مذکور و استقرار و بهره‏برداری از آن مطابق توافقنامه مورداشاره است و صرفاً راجع به واگذاری حق استفاده از ساختمان مذكور می‏باشد و نوسازی و ايجاد تأسيسات و ساخت بنا مجوزي براي مالكيت موزه یادشده ايجاد نمي‏نمايد.

3- تمديد حق استفاده يادشده برای دوره‏های بعد منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود و پس از پايان دوره تعيين شده، تداوم وضع ید و بهره‏برداری از سوی موزه مذکور فاقد مجوز قانونی است و ساختمان مذکور به مجموعه فرهنگستان‏های جمهوری اسلامی ایران تحويل خواهد شد و موزه ملی علوم و فناوری هیچ حقی نسبت به آن‏ نداشته و نخواهد داشت.

4- نظارت بر تداوم فعاليت موزه یادشده طبق اهداف و وظايف مقرر بر عهده هیئت امنای فرهنگستان‏های جمهوری اسلامی ایران است. در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت یا توقف عملکرد این موزه، حق استفاده مزبور ساقط مي‏گردد.

5- انجام هزینه‏های مربوط به تکمیل، نگهداری و بهره‏برداری از ساختمان مذکور بر عهده موزه یادشده می‏باشد.

6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام فرهنگستان‏های جمهوری اسلامی ایران، سوابق مربوط به تکمیل، تجهیز، بهره‏برداری و حق استفاده موضوع این تصویب‏نامه را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را برای تسجیل به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

اسحاق جهانگيري                                                                        

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir