طرح مبارزه با جرائم اقتصادی

طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در جلسه علنی مورخ 99/04/03 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir