طرح اصلاح ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری

طرح اصلاح ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی مورخ 99/05/01 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir