طرح تشکیل سازمان مدیریت شهری و روستایی

طرح تشکیل سازمان مدیریت شهری و روستایی در جلسه علنی مورخ 99/05/01 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir