ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیر دولتی

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیر دولتی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیر دولتی طی نامه شماره 99/100/62191 مورخ 99/05/21 طی توسط رییس شورای عالی بیمه ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir