مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تعیین قیمت بلیط پارك وحش صفه در سال 1399

شماره: 4586 /98 /28

تاریخ: 26 /12 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 9251‏ /98‏ /س مورخ 26‏/11‏/98 حاكی از پیشنهاد تعیین قیمت بلیط پارك وحش صفه در ازاء هر بازدید كننده در ایام عادی سال مبلغ 000 /100 ریال و برای ایام نوروز سال 1399 مبلغ 000 /120 ریال در جلسات كمیسیون های امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و امور اجتماعی و محیط زیست منتهی به جلسه علنی مورخ 25‏ /12‏ /98 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده بر اساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می ­گردد.

پورمحمد شریعتی نیا

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir