دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور

دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور ابلاغ شد.

دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور  طی نامه شماره 9000/108131/100 مورخ 99/06/17 ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir