مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکتهای برق منطقه ای به منظور انتقال نیروی برق استانها

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکتهای برق منطقه ای به منظور انتقال نیروی برق استانها ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکتهای برق منطقه ای به منظور انتقال نیروی برق استانها طی نامه شماره 352081 مورخ 99/07/05 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir