طرح حذف بند ن تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

طرح حذف بند ن تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در جلسه علنی مورخ 99/07/06 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir