طرح انتظام بخشی فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی

طرح انتظام بخشی فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی در جلسه علنی مورخ 99/07/02 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir