تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در کشور

تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در کشور طی نامه شماره 80/101207 مورخ 99/07/07 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir