مصوبه شورای اقتصاد درخصوص قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال 1399

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال 1399 ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص قیمت خرید تضمینی محصولات باغی برای سال 1399 طی نامه شماره 367236 مورخ 99/07/12 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir