مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی 1400-1399

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی 1400-1399 ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی 1400-1399 طی نامه شماره 367360 مورخ 99/07/12 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir