طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در جلسه علنی مورخ 99/07/06 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir