رای شماره 746 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 94/29536/20/100 - 1394/6/14 وزیر نیرو درخصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

رای شماره 746 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 94/29536/20/100 - 1394/6/14 وزیر نیرو درخصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در تاریخ 99/06/04 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir