رای شماره 753 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (الزام به پرداخت سقف حداکثر تعیین‌شده کمک هزینه مهدکودک مبنای قانونی ندارد آراء صادرشده مبنی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد)

تاریخ دادنامه : 1399/6/18    شماره دادنامه: 753    شماره پرونده : 9900092

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها نرجس شکیبا، سارا فرخی پور، لیلا ساغری، فاطمه افضلی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص پرداخت کمک هزینه مهدکودک به میزان حداکثر مبلغ تعیین شده در ضوابط اجرایی بودجه سالیانه کل کشور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعب 24 بدوی و 25 تجدیدنظر با این استدلال که کمک هزینه مهدکودک در سقف اعتبارات تخصیص یافته قابل پرداخت است و نه حداکثر مبلغ تعیین شده در ضوابط اجرایی بودجه، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند، اما شعب 29 بدوی و 27 تجدیدنظر به استناد مصوبات هیأت وزیران و رأی وحدت رویه 1019 و 1020 ـ 1396/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 24 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده‌های شماره 9709980957906276، 9709980957906250، 9709980957906272 و 9709980957906267 با موضوع دادخواست‌های خانم‌ها نرجس شکیبا، سـارا فـرخی پور، لیلا سـاغری بیجی و فاطمه افضلی برکادهی  به طرفیت دادگستری کل استان گیلان و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه مهدکودک‌ها به موجب دادنامه‌های شماره 9809970957903698 ـ 1398/6/10، 9809970957903359ـ 1398/5/22، 9809970957903697ـ 1398/6/10 و 9809970957903699ـ 1398/6/10 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 910 و 911ـ 1388/12/24 و تبصره بند (الف) ماده 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1384 و تبصره بند (الف) ماده 17 ضوبط اجرایی قانون بودجه سال 1385 و مصوبه خدمات رفاهی کارکنان مصوب 1386/1/28 که ضوابط سال 1385 در تأمین خدمات رفاهی کارکنان از جمله مهدکودک را در سال 1386 و الی... در همه سال‌ها مبلغی را به عنوان حداکثر مجری دانسته است، بنابراین دستگاه متبوع در صورت پرداخت حق مهدکودک به هر میزان کمتر از مبلغ مذکور وظیفه قانونی خود را انجام داده است. بر این اساس و با توجه به اسناد ابرازی از سوی خوانده مبنی بر پرداخت حقوق مهدکودک به‌صورت حداقلی و با توجه به لایحه دفاعیه مبنی بر عدم تأمین اعتبار جهت پرداخت مبلغ به صورت حداکثری، دادخواست مذکور مردود و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. مستنداً به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

ب: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9709980900904160 و 9709980900904362 با موضوع دادخواست خانم‌ها عاطفه پاکپور مقـدم جورشری و فـاطمه مهربان مرجقل به طرفیت دادگستری کل استان گیلان و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه مهدکودک به موجب دادنامه‌های شماره 9809970900903763ـ 1398/8/8 و 9809970900902528 ـ 1398/6/2 به‌شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته مطالبه هزینه مهدکودک با توجه به مفاد دادخواست و ضمایم آن نظر به اینکه قانونگذار در ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، امور ورزش کارکنان، مهدکودک و موارد مشابه از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام شود و در ماده 78 از قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام بیان لغو کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات، پرداخت این گونه کمک‌های رفاهی مورد تأیید قرار گرفته است و همچنین با توجه به مصوبات هیأت وزیران من جمله مصوبه شماره 5285ت32794ـ 1384/2/3 و ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی سال‌های بعد و مصوبه شماره 84874/200ـ 1388/9/9 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شاکی استحقاق دریافت هزینه مذکور را داشته لذا شکایت را وارد تشخیص و به استناد رأی وحدت رویه 1019 و 1020 ـ 1396/10/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 1، 11، 58، 59 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه مهدکودک از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادنامه شماره 9809970900903763 به موجب رأی شماره 9809970956003337ـ 1398/10/8 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در ضمن دادنامـه شماره 9809970900902528 ـ 1398/6/2 به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/6/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: مبالغ کمک‌های رفاهی کارکنان دولت از جمله کمک هزینه مهدکودک توسط هیأت وزیران و حسب مورد در تصویب‌نامه مربوط به تعیین ضریب حقوق و یا ضوابط اجرایی بودجه سالیانه کل کشور تعیین می‌گردد و طی سال‌های 1398 تا 1390 میزان قابل پرداخت به صورت حداکثر تا مبلغ تعیین شده می‌باشد، بنابراین تکلیفی به پرداخت مبلغ کمک هزینه مهدکودک به طور ثابت به میزان حداکثر نبوده بلکه با توجه به بودجه و امکانات دستگاه مبلغ آن توسط دستگاه اجرایی مشخص و قابلیت پرداخت داشته است لیکن هیچ دستگاهی مجاز نبوده بیش از مبلغ تعیین شده به‌عنوان حداکثر پرداخت نماید. ثانیاً: دستگاه طرف شکایت در حد اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت کمک هزینه مهدکودک به شاکیان اقدام کرده است و الزام آن به پرداخت سقف حداکثر تعیین شده مبنای قانونی ندارد، بنابراین آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir