قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست

قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست ابلاغ شد.

قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست در جلسه علنی روز چهارشنبه 99/07/09 تصویب شد و طی نامه شماره 87692 مورخ 99/07/05 توسط رییس جمهور ابلاغ گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir