طرح اصلاح بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه

طرح اصلاح بند ب ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه در جلسه علنی مورخ 99/07/27 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir