طرح الحاق ماده 608 مکرر قانون مجازات اسلامی

طرح الحاق ماده 608 مکرر قانون مجازات اسلامی در جلسه علنی مورخ 99/08/05 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir