طرح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

طرح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مورخ 99/08/05 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir