طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی

طرح الحاق یک تبصره به بیمه محصولات کشاورزی در جلسه علنی مورخ 99/07/30 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir